Aug
29
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 29. august

Sak 25/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 20. juni 2019
Sak 26/19 Ansettelse daglig leder/fjelloppsyn
Sak 27/19 Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 – høring
Sak 28/19 Søknad om bruk av helikopter til vannprøvetaking i Steinslåtjønnet
Sak 29/19 Arken – søknad om motorferdsel i utmark, byggesøknad
Sak 30/19 Søknad om nydyrking på Goppollen, Løysnes, 194/1/85
Sak 31/19 Småviltjakt 2019
Sak 32/19 Orienteringssaker
Sak 33/19 Referatsaker

View Event →
Apr
25
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 25. april 2019

Sak 13/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. mars 2019
Sak 14/19 Fjellstyrenes årsregnskaper 2018
Sak 15/19 Årsmelding 2018
Sak 16/19 Ny DNT-sti mellom Dørfallet, “ny Gråhøgdbu” og Eldåbu
Sak 17/19 Søknad fra Værfast om bruk av stier til stisykling
Sak 18/19 Søknad fra Vekkom saugjeterlag om ny sanke- og beredskapskve i Åsdalen
Sak 19/19 Orienteringssaker
Sak 20/19 Referatsaker

View Event →
Oct
18
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 18. oktober 2018

Sak 40/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. august 2018
Sak 41/18 Leiekjøringsløyver for snøskuter 2018-2022 i Ringebu- høring
Sak 42/18 Avtale om småvilt- og reinsjakt på Statskog SF sin teig i Imsdalen (125/1)
Sak 43/18 Fradeling- Gardsbruk i Stor- Elvdal kommune (Åsgård, 17/167 m.fl.) med seterrettigheter på Helaksetra
Sak 44/18 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund på Friisvegen i 2019
Sak 45/18
Referatsaker
Sak 46/18 Orienteringssaker

View Event →
Jun
21
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte 21. juni 2018

Sak 24/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. april 2018
Sak 25/18 Søknad fra 6. klasse ved Ringebu skole om fellingstillatelse på rein
Sak 26/18 Søknad fra Stulskjølen beitelag om beitebruk i stastallmenningen
Sak 27/18 Søknad fra Arne Øygard om bruk av påhengsmotor på Flaksjøen
Sak 28/18 Søknad fra Jan-Erik Lundbakken om bruk av traktor og henger til Nordre Breitjønn- restaurering av bu
Sak 29/18 Søknad fra Venabygdsfjellet Turskiløyper (VTSA) om motorisert ferdsel i statsallmenningen- preparering av skiløyper
Sak 31/18 Søknad fra Venabygdsfjellets vel om oppsetting av informasjonstavle i Flaksjølivegen
Sak 32/18 Referatsaker
Sak 33/18 Orienteringssaker

View Event →
Apr
26
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 26. april 2018

Sak 15/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. mars 2018
Sak 16/18 Ansettelse sesongoppsyn - unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 25
Sak 17/18 Fjellstyrets årsregnskaper 2017
Sak 18/18 Årsmelding 2017
Sak 19/18 Driftsplan elg 2018-2021
Sak 20/18 Forslag til jordskifteavgjørelse- Imsdalsvegen
Sak 21/18 Søknad om bruk av påhengsmoter på Flaksjøen
Sak 22/18 Referatsaker
Sak 23/18 Orienteringssaker

View Event →
Mar
21
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte 21. mars 2018 kl 18.00

Sak 07/18 Godkjenning av møteprotokol fra 7. februar 2018
Sak 08/18 Fratredelse sesongoppsyn- videre bemanning- unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens § 23
Sak 09/18 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt
Sak 10/18 Reinsjakt- vurdering av tildelingsrutiner
Sak 11/18 Fjellmillom stisykkelfelst- søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 12/18 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark- bruk av skuter til hytte langs Imsdalsvegen
Sak 13/18 Referatsaker
Sak 14/18 Orienteringssaker

View Event →
Dec
13
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte desember 2017

Sak 26/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. april 2017
Sak 27/17 Avtale med Kjønnås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 28/17 Søknad fra Fåvang løypelag om skilting av skiløype i Ringebu Østfjell statsllmenning
Sak 29/17 Administrasjonsutgifter Imsdalen fiskestyre- dekning gjennom Felleskonto for Ringebu fjellstyre og Imsdalen fiskestyre
Sak 30/17 Internkontoll- Helse, miljø og sikkerhet
Sak 31/17 Søknad fra DNT om motorisert ferdsel i forbindelse med reparasjon av hengebru over Remma, Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 32/17 Orienteringssaker
Sak 33/17 Referatsaker

View Event →
Nov
14
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte november 2017

Sak 40/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 29. august 2017
Sak 41/17 Reinsjakt – vurdering av tildelingsrutiner
Sak 42/17 Søknad om å arrangere jaktprøve på Breijordene i 2018
Sak 43/17 Søknad om rydningshogst langs skiløypetrase ved Storfjellseter
Sak 44/17 Fjellstyrets nettsideløsning
Sak 45/17 Referatsaker
Sak 46/17 Orienteringssaker

View Event →
Jun
21
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte juni 2017

Sak 26/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. april 2017
Sak 27/17 Avtale med Kjønnås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 28/17 Søknad fra Fåvang løypelag om skilting av skiløype i Ringebu Østfjell statsllmenning
Sak 29/17 Administrasjonsutgifter Imsdalen fiskestyre- dekning gjennom Felleskonto for Ringebu fjellstyre og Imsdalen fiskestyre
Sak 30/17 Internkontoll- Helse, miljø og sikkerhet
Sak 31/17 Søknad fra DNT om motorisert ferdsel i forbindelse med reparasjon av hengebru over Remma, Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 32/17 Orienteringssaker
Sak 33/17  Referatsaker

View Event →
Apr
26
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte april 2017

Sak 19/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. mars 2017
Sak 20/17 Ansettelse av sesongoppsyn
Sak 21/17 Avtale med utmarkslagene om fellesjakt på rein
Sak 22/17 Villreinjakt- kvoter og jaktopplegg
Sak 23/17 Kommuneplanens arealdel 2015-2027- 3. gangs høring og offentlig ettersyn
Sak 24/17 Søknad fra skytterlaget om fellingstillatelse på rein
Sak 25/17 Referatsaker

View Event →
Mar
27
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte mars 2017

Sak 08/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 8. februar 2017                            
Sak 09/17 Fjellstyrets regnskaper 2016
Sak 10/17 Årsmelding 2016
Sak 11/17 Budsjett, arbeidsplan og bemanning 2017
Sak 12/17 Elgjakt- utlysning
Sak 13/17 Beitebruk i statsallmenningene- revidering av vedtekter
Sak 14/17 Søknad om bruk av jervebås i Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 15/17 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund- Friisvegen
Sak 16/17 Tiltak med bruk av midler fra felleskonto Ringebu fjellstyre/ Imsdalen fiskestyre
Sak 17/17 Orienteringssaker
Sak 18/17 Referatsaker

 

 

View Event →
Feb
8
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte februar 2017

Sak 01/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 7. desember 2016
Sak 02/17 Budsjett og arbeidsplan 2017
Sak 03/17 Skardseterlia naturreservat- forvaltningsplan- høring
Sak 04/17 Retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal kommune- offentlig ettersyn
Sak 05/17 Sykkelcamp- søknad om bruk av stier i statsallmenninge
Sak 06/17 Orienteringssaker        
Sak 07/17 Referatsaker

 

 

               

 

 

View Event →
Aug
31
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte august 2016

Sak 28/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 22. juni 2016
Sak 29/16 Småviltjakt 2016
Sak 30/16 Søknad om motorferdsel i utmark- bruk av snøscooter på Imsdalsvegen mellom Storfjellseter og Søndre Imsdalsgard
Sak 31/16 Søknad om motorferdsel i utmark- bruk av motorkjøretøy til Samtjønna under elgjakta
Sak 32/16 Skilting i statsallmenningene- Generell betraktning, retningslinjer
Sak 33/16 Søknad om riving og oppføring av nytt seterhus på Goppollen, 194.1.77
Sak 34/16 Orienteringssaker
Sak 35/16 Referatsaker

 

 

View Event →
Mar
16
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte mars 2016

Sak 08/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 3. februar 2016
Sak 09/16 Årsmelding 2015
Sak 10/16 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2015
Sak 11/16 Budsjett, arbeidsplan 2016, 2. gangs behandlling
Sak 12/16 Villreinjakt- jaktopplegg og priser
Sak 13/16 Småviltjakt- jaktopplegg og priser
Sak 14/16 Imsdalsskolen- utleiepriser
Sak 15/16 Båtutleie- prisjustering
Sak 16/16 Søknad fra Ringebu Hestavlslag om hesteslepp i Remdalen
Sak 17/16 Referatsaker

View Event →
Feb
3
3:00 PM15:00

Fjellstyremøte februar 2016

Sak 01/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 16. desember 2016
Sak 02/16 Budsjett, bemanning og arbeidsplan 2016
Sak 03/16 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt og prisjustering
Sak 04/16 Søknad om tilskudd til ny klopp ved Botnmyra ved Helakskletten
Sak 05/16 Hirkjølen statsallmenning- ombygging av kraftlinjer ved Skjerdingen
Sak 06/16 Referatsaker
Sak 07/16 Orienteringssaker

View Event →
Mar
4
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte mars 2015

Sak 08/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 4. februar 2015
Sak 09/15 Årsmelding 2014
Sak 10/15 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2014
Sak 11/15 Endring av fiskeregler
Sak 12/15 Villreinjakt- resultater og evaluering av jaktopplegg
Sak 13/15 Ormsetervegen- bruk og gjeldende avtale
Sak 14/15 Brudd på viltlovens bestemmelser om ettersøksplikt under elgjakta- reaksjon (Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven § 13)
Sak 15/15 Søknad fra Friisvegen turistsenter Måsåplassen om jaktkort for eget salg
Sak 16/15 Forenkling av utmarksforvaltning
Sak 17/15 Referatsaker

View Event →
Jan
1
to Dec 31

Fjellstyremøter 2014

Sak 01/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. desember 2013
Sak 02/14 Budsjett, bemanning, arbeidsplan 2014
Sak 03/14 Referatsaker
Sak 04/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 5. februar 2013
Sak 05/14 Årsmelding 2013
Sak 06/14 Elgjakt- utlysning ledige jaktfelt og prisjustering
Sak 07/14 Villreinjakt- jaktopplegg- prisjustering
Sak 08/14 Småviltjakt - korttyper og priser
Sak 09/14 Jaktkort for smårovvilt
Sak 10/14 Avtale med Vekkom, Brekkom og Fåvang utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 11/14 Orienteringssaker
Sak 12/14 Referatsaker
Sak 13/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 5. mars 2014
Sak 14/14 Godkjenning av fjellstyrets årsregnskaper 2013
Sak 15/14 Driftsplan for elg 2014-2017
Sak 16/14 Søknad om overføring av seter på Gopollen, 194/1/93
Sak 17/14 Avtale med Kjønås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 18/14 Småviltjakt- korttyper og priser- endring av vedtak i sak 08/14
Sak 19/14 Orienteringssaker
Sak 20/14 Referatsaker
Sak 21/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. april 2014
Sak 22/14 Søknader om tilskudd
Sak 23/14 Referatsaker
Sak 24/14 Orienteringssaker
Sak 25/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. juni 2014
Sak 26/14 Søknad fra Skjerdingfjellveien AL om støtte til utbedring av veien
SAK 27/14 Søknad fra Venabygdsfjellet Vel om tillatelse til å merke turer i statsallmenningene på Venabygdsfjellet
SAK 28/14 Søknad fra Jostein Hernæs’ elgjaktlag om tillatelse til motorferdsel i utmark
SAK 29/14 Referatsaker
Sak 30/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. august 2014
Sak 31/14 Søknad fra Storfjellseter Velforening om flytting av skiløype ved Helakskletten i Ringebu
Sak 32/04 Søknad om flytting av abbor fra Flaksjøen til tjern i Barnåla hyttegrend
Sak 33/04 Leigekjøringsløyver for snøskuter 2014-2018 i Ringebu - høring
Sak 34/04 Søknad om endring av bebyggelse på seter på Gopollen, 194/1/80
Sak 35/04 Referatsaker
Sak 36/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 8. oktober 2014
Sak 37/14 Høring på revisjon av forskrift om jakt, felling og fangst
Sak 38/14 Friisvegen - åpning og stenging
Sak 39/14 Referatsaker
Sak 40/14 Orienteringssaker
Sak 41/14 Godkjenning av møteprotokoll
Sak 42/14 Orienteringssaker
Sak 43/14 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 44/14 Referatsaker

 

 

View Event →