Verneområder

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Enkelte områder i statsallmenningene i Ringebu har fått status som vernområder.

Najonalpark
Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. Etter utvidelsen av Rondane nasjonalpark i 2003 er den nordligste delen av statsallmenningene, på Venabygdsfjellet, innlemmet i norges første nasjonalpark. Nasjonalparken er spesielt viktig som leveområde for en av våre siste stammer av vill fjellrein, og omfatter et variert fjellområde med frodige fjelldaler, lavdekte flyer og mektige fjelltopper.
Faktaark med kart og verneforskrift.

Naturreservater
Ellers finnes det fire naturreservater med forskjellig vernefomål. Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Helakmyrene naturreservat:
Myrområde langs Vinjevegen i Hirkjølen statsallmenning (ca 4.580 dekar). Naturreservatet ble opprettet i 1985, med formål om å bevare et av de større og landskapsmessig særpregete myrområder i Oppland fylke.
Faktaark med kart og verneforskrift.

Åsdalstjørna naturreservat:
Våtmarksområde sør for Friisvegen i Hirkjølen statsallmenning (ca 2.610 dekar), som består av to grunne vann omkransa av myr, sump, lyng- og lavmark. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig av hensyn til hekkende ender og vadefugl. I området er det observert svært mange fugl i forhold til områdets størrelse og høyde over havet.
Faktaark med kart og verneforskrift.

Imsdalen naturreservat:
Reservatet ble opprettet i 2005 og dekker et totalareal på ca 40.584 dekar i deler av Imsdalen, Åsdalen og Samdalen. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt vitenskapelig betydning fordi det er stort, godt arrondert, omfatter flere fjellskogdaler med nær intakte nedbørfelt og har store naturfaglige variasjoner. Området er egenartet fordi det stedvis har en meget god kontinuitet i død ved og meget store forekomster av sjeldne og sårbare arter, i tillegg til at betydelige arealer har urskogpreg.
Faktaark med kart og verneforskrift

Skardseterlia naturreservat:
Reservatet ble opprettet i 2005 og dekker et totalareal på 4.300 dekar i Hirkjølen statsallmenning.
Formålet med fredningen er å bevare et til dels urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning som gammelt skogforskningsområde. Området er egenartet fordi det har en stor høgdegradient og stedvis har god kontinuitet i død ved og gode forekomster av sjeldne og sårbare arter, i tillegg til forekomst av alle vegetasjonstyper av gran- og furuskoger i regionen i naturskogtilstand.
Faktaark med kart og verneforskrift.