Elgjakt

Ringebu Fjellstyre administrerer elgjakta på statsallmenningene i Ringebu kommune. Det er totalt 194 000 da tellende areal innenfor Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger. Fellingskvoten har de siste årene ligget på ca 40 dyr, som per i dag fordeles på 7 jaktfelt. Fjellstyret kan forbeholde 60 % av jaktfeltene/kvoten til innenbygdsboende. Jakta leies normalt ut for 4 år om gangen, gjennom søknad og trekning via inatur. Jakttida er fra 25.9.-31.10.. For alle jaktfelt og dyrekategorier er det fast pris, kr. 80,- per kg. Grunnavgift for alle dyrekategorier: kr 4 000,- per dyr. (Med forbehold om prisendringer)

Søknad elgjakt

I 2019 har vi ett ledig terreng, Samdalen. Feltet lyses ut for perioden 2019-2022. Feltet er åpent for søknad for alle, men prioriteres innenbygds lag. Det søkes via inatur innen 2. mai.

Treningsfelt elg- og harehunder

I Imsdalen er det et treningsfelt for elg- og harehunder. Dette administreres av Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening. Kontakt Gudbrand Haugen på tlf.
61 28 09 14 for mer informasjon. Avgrensning av feltet er vist i Turkart for Ringebu.

Reinsjakt

Ringebu fjellstyre tilbyr villreinjakt for Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger i Ringebu kommune. Med gode fellesjaktavtaler kan det i tillegg jaktes i store deler av Rondane Sør villreinområde.

Reinsstammen i Rondane Sør er på ca. 2 200 dyr vinterdyr. Hele stammen benytter vinterbeiteområder i Ringebu og Sollia. Før kalving trekker det en del dyr østover til Fampen og sørover på Hedmarksvidda. En større del av stammen blir værende igjen i Ringebu/Sollia i barmarkssesongen, og det er bra med dyr i hele jakta.

Ringebu fjellstyre har de siste årene hatt en kvote på 70 til 90 fellingstillatelser hvert år, hvorav ca. 30 % går til utenbygds jegere. I 2016 ble det funnet langt færre dyr enn forventet, og kvota ble derfor mer enn halvert. I 2018 gikk kvota litt opp, og endte på 93 dyr.

Kort utstedt av Ringebu fjellstyre har jakttid 20/8-20/9.

Søknad innenbygdsboende

Innenbygdsboende jegere som har eget reinskort 20. august et år, blir satt nederst på reservelista det påfølgende året hvis det søkes om jakt (rekkefølgen trekkes). Året etter er man igjen med i den ordinære trekningen. Det er rullering for korttypen Fri bukk. Jegere som har fått denne korttypen må stå over i tre år.

Nedenfor kan innenbygdsboende jegere søke om villreinjakt. Hvis to jegere skal delta på et jaktlag, fylles navn på øvrige jegere inn i egen rubrikk. Søknadsfristen er 2. mai.

Søknad utenbygdsboende

Utenbygdsboende søker villreinjakt via inatur innen 2. mai (det åpnes for søknad ca1. april).

Alle søknader må nå sendes inn elektronisk via Inatur. Har du ikke gjort dette før, må du registrere deg som bruker før du kan sende søknad. Vi håper at du som jeger finner fram til interessante tilbud på en enkel og effektiv måte, men kontakt gjerne fjellstyrekontoret hvis noe er uklart.

Korttyper og priser reinsjakt

Prisene under er gjeldende fra og med 2018. Jakttid 20. august til 20. september:

 

Årboka Villreinen er inkludert i prisen.

Jaktlag

Etter avtale med fjellstyrekontoret kan fjellstyret tilby ulike jaktlagsordninger:

1. To jegere kan i felleskap søke om fellingstillatelse (kun innenbygds). Begge jegerne i laget kan bruke våpen samtidig, uavhengig av hvor mange fellingstillatelser det er i laget. Jaktlederen i laget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn det laget har fellingstillatelser på.

2. To jegere som hver for seg har søkt, og begge har fått tildelt fellingstillatelser, kan danne jaktlag. Disse kan enten jakte sammen, og da felle dyr for hverandre, eller jakte hver for seg, og også da felle dyr for hverandre. Dette siste krever svært god kommunikasjon! En av jegerne kan jakte alene med alle jaktkortene, og eventuelt felle alle dyrene. Begge jegerne i laget kan bruke våpen samtidig, uavhengig av hvor mange fellingstillatelser det er igjen i laget. Jaktlederen i laget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn det laget har fellingstillatelser på. Husk alle jaktkortene skal bringes med under jakta! Ordningen gjelder både innenbygds og utenbygds.

3. En jeger som har fått fellingstillatelse kan etablere jaktlag med èn eller to gjestejegere som ikke har fått egne fellingstillatelser. Kortinnehaveren blir da jaktleder og må alltid delta i jakta. Gjestejeger må, som alle andre reinsjegere, ha avlagt jegerprøve, storviltprøve og ha betalt jegeravgiften. Alle jegerne i laget kan bruke våpen samtidig, uavhengig av hvor mange fellingstillatelser det er igjen i laget. Jaktlederen i laget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn det laget har fellingstillatelser på. Ordningen gjelder både innenbygds og utenbygds. Jegere som ønsker å delta i slik lagjakt blir fakturert med kr 500.

Ordningen med jaktlag er innført for å få bedre fleksibilitet for jegerne, og bedre fellingsresultat.

Rekruttering

Opplæringsjakt
Fjellstyret har en ordning hvor alle under 19 år kan inngå i jaktlag sammen med en eller to jegere som har fått tildelt fellingstillatelse. Disse jakter da på de samme fellingstillatelsene som den/de foresatte/"fadderen". Alle må ha avlagt jegerprøve, storviltprøve og ha betalt jegeravgiften (de mellom 16 og 18 år behøver ikke betale jegeravgift for storvilt.). "Fadderen" må være over 20 år og ha utøvd jakt og betalt jegeravgift i minst 3 år.

Dersom den under 19 år søker og får tildelt fellingstillatelse på vanlig måte som andre jegere, må denne tillatelsen også betales på vanlig måte.

Villreinkort til førstegangsjegere under 20 år
Ringebu fjellstyre ønsker å legge forholdene til rette for unge jegere, og tilbyr derfor alle innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år ett kalvekort i forbindelse med villreinjakta. Fjellstyret dekker kostnadene ved denne fellingstillatelsen. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må si fra seg kort som eventuelt er tildelt gjennom den ordinære trekningen. Bruk det ordinære søknadsskjemaet som du finner litt lenger opp, og kryss av for at du er førstegangsjeger.

Ta kontakt med fjellstyrekontoret for mer informasjon.