Offentlig gjennomsyn

Ringebu fjellstyre behandlet i fjellstyremøte 25. april søknad fra Vekkom saugjeterlag om etablering av ny sanke- og beredskapskve i Åsdalen. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn med frist for merknader 24. mai 2019. Dersom ingen har merknader til saken, er vedtaket endelig.

Sak 18.19. Søknad fra Vekkom saugjeterlag om ny sanke- og beredskapskve i Åsdalen
Vedlegg til sak 18.19. Brev fra Vekkom sugjerterlag 12. april 2019
Vedlegg til sak 18.19. Kart sankekve
Vedlegg til sak 18.19. Kart beiteteknisk

Erik Hagen